Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.
Ik ben particulier Ik ben professioneel

Veelgestelde vragen

De inkommatten van Verimpex staan voor kwaliteit en vakmanschap. Maar dat wist je ongetwijfeld al. De antwoorden op andere veelgestelde vragen: die zetten we graag op een rij.

Waarom is een degelijke vloermat zo belangrijk ?

Een deurmat is belangrijk omdat meer dan 70% van het vuil en de vochtigheid in gebouwen wordt binnengebracht door voetgangers en rolwagens.

Een efficiënte deurmat kan de hoeveelheid vuil en vochtigheid in een gebouw verminderen met 90%!

Dit cijfer is afhankelijk van de oppervlakte en het type van de gekozen deurmat(ten). Daarom is de keuze van een degelijke mat, afhankelijk van de situatie ter plaatse, zo belangrijk.

Een deurmat is best zo diep mogelijk om zoveel mogelijk voetstappen op te vangen. Een combinatie van verschillende matten of inlages kan de resultaten erg verbeteren.

Wist je ook dat ?

·         De kost voor het onderhoud van vloerbedekkingen gedurende hun levensduur wordt geschat op 86% van de volledige kosten.

·         Het plaatsen van een degelijke deurmat de onderhouds- en reinigingskosten en intensiteit aanzienlijk vermindert.

·         Ongevallen door uitglijden in 90% van de gevallen veroorzaakt wordt door een vochtige vloer of natte schoenzolen.

Waar moet ik rekening mee houden bij het kiezen van een mat?

Bij het kiezen van de juiste deurmat spelen verschillende factoren mee.

 • Moet je schrapen, borstelen of een combinatie van beide?
 • Hoe intensief is het beloop en van welke aard (voetgangers, rolstoelen, kinderwagens, zwaar materiaal)?
 • Is er een matput voorzien of niet?
 • Ligt je mat binnen of buiten?
 • Past de mat bij de vloerbekleding?

Onze ervaren dealers helpen je graag bij het uitzoeken van je perfecte inkommat.

Wat is het beloop van je mat?

Het beloop van je mat is het aantal passages per uur. Die zijn ingedeeld in zwaar, matig en laag beloop.

Bij zwaar beloop zijn er meer dan 100 passages per uur over je mat. Denk aan luchthavens, grootwarenhuizen of scholen. Er komt ook veel rollend materieel over de matten: winkelwagentjes, bagagekoffers, rolstoelen.

Bij matig beloop rekenen we op 100 passages per uur. Dat geldt voor de meeste winkels en kantoorgebouwen.

Elke locatie waar minder dan 100 passages per uur zijn, valt onder laag beloop.

 • Zwaar beloop: meer dan 100 passages per uur
 • Matig beloop: 100 passages per uur
 • Laag beloop: minder dan 100 passages per uur
Wat is de looprichting?

De looprichting is de richting waarin de mat het meest wordt belopen. Een goede inschatting van de looprichting is belangrijk voor een goede werking van je inkommat. De looprichting moet haaks zijn op de profielen om vuil en vocht optimaal te verwijderen.

Hoeveel kost mijn levering?

Voor een levering in België betaal je 17 euro + btw. Bestellingen vanaf 750 euro excl. btw worden in België gratis geleverd.

Wat is een aanloopprofiel en waarom is het belangrijk?

Een aanloopprofiel of opbouwkader is een schuinlopend profiel dat vastgevezen wordt aan de vloer. Het verbetert de veiligheid van je bezoekers. Wanneer er geen matput is, bestaat het gevaar dat iemand struikelt over je mat. Op dat te vermijden is een aanloopprofiel de ideale oplossing.

Hoe moet ik mijn mat onderhouden en reinigen?

Om je deurmat in topconditie te houden, reinig je ze regelmatig. Hoe vaak hangt af van het gebruik en het type mat en ook van de omgeving. Door je inkommat regelmatig te reinigen, verleng je de levensduur en hou je meer vuil buiten je woning of gebouw.

De frequentie van de reinigingsbeurt wordt aangepast aan de vervuiling. Afhankelijk van de situatie doe je dit maandelijks of jaarlijks. Bij deurmatten met verschillende secties is het belangrijk om na het reinigen de matdelen op dezelfde positie terug te plaatsen, zonder deze te forceren in de matput.

Regelmatig onderhoud

Veeg met een borstel of stofzuiger het droge vuil in de richting van de profielen.

Periodiek onderhoud

Haal de mat uit de put.

Stofzuig de matput en de mat zelf grondig.

Plaats de mat voorzichtig terug.

Omkeerbare matten zijn aan beide zijden identiek. In symmetrische uitvoering kan je ze recto-verso terugleggen.

Groot onderhoud

Haal de mat uit de put

Stofzuig de matput en reinig met water.

Reinig de mat met een hogedrukreiniger of tuinslang, in combinatie met een schuurborstel, water en een universeel schoonmaakmiddel.

Laat de mat na het schoonmaken een aantal uren drogen, bij voorkeur rechtopstaand.

Leg de droge, schoongemaakte mat voorzichtig in de droge, schoongemaakte put.

Wat zijn de verkoopsvoorwaarden?

Onze verkoopsvoorwaarden zijn helder en transparant. Bovendien sla je twee vliegen in één klap: kan je niet goed slapen? Hier is het ideale leesvoer.

 1. Door het overmaken van een bestelling aanvaardt de klant volledig en zonder voorbehoud onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 2. Bestellingen zijn slechts bindend als zij door onze burelen schriftelijk bevestigd zijn. Indien er geen schriftelijke bevestiging is dan wordt de door ons opgemaakte factuur als dusdanig beschouwd.
 3. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en in geval van vertraging nemen wij geen eis tot schadevergoeding aan.
 4. Ingeval van annulatie van een reeds door Verimpex opgemaakt order, zal een forfaitaire administratie-kost van 50 euro worden aangerekend.
 5. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie.
 6. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.
 7. De per spoorweg of langs de baan te verzenden goederen worden beschouwd als aanvaard door de koper voor hun verzending: zij worden behoudens bijzondere beschikking, vervoerd op zijn risico, zelfs indien de verzending vrachtvrij gebeurt. Bij de ontvangst van onze goederen moet de klant zich alleszins verzekeren over de goede staat van de verpakking van de colli en indien deze beschadigd of vochtig zijn, het nodige voorbehoud maken aan de vervoerder, vooraleer ze te aanvaarden. Wij verzekeren enkel op uitdrukkelijke vraag van onze klanten. De tapijten of andere goederen, die moeten geplaatst worden of die reeds geplaatst zijn, rusten noodzakelijker wijze op de werf of in de bijgebouwen van onze klanten, onder hun bewaking. Bijgevolg kunnen we in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor diefstal , beschadiging of enige averij.
 8. Iedere klacht dient, om geldig te zijn, schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma Verimpex ingediend te worden.
 9. De verplaatsingskosten van onze werklieden worden gefactureerd aan de juiste prijs; de verplaatsingstijd, evenals de eventuele niet in huidig bestek voorziene werken, zoals bijvoorbeeld verplaatsing van meubels, reiniging van lokalen, gelijkmatig afschaven van deuren, enz. worden gefactureerd aan de jaarlijks aangepaste tarief. Deze tarief is steeds op eenvoudig verzoek verkrijgbaar . Deze tarieven zijn vatbaar voor jaarlijkse herziening.
 10. Onze verplaatsingsvoorwaarden en –prijzen gelden voor perfect gladde oppervlakten, die werkelijk kunnen bespijkerd worden en die zuiver, gereed zijn voor verplaatsing.
 11. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden , de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten.
 12. Ook bij het gedeeltelijk uitvoeren van een bestelling behouden wij ons het recht voor het geleverde onmiddellijk aan te rekenen.
 13. In geval goederen moeten teruggenomen worden, zullen wij 60 % van hun waarde in rekening brengen indien de goederen nog niet in gebruik zijn genomen.
 14. Alle facturen zijn betaalbaar in Brugge.
 15. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na datum van de factuur.
 16. Punt 13 is niet geldig voor factuurbedragen van 247,87euro en lager. Deze worden betaald onder remboursement.
 17. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke interestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum interestvoet van 12 %.
 18. In geval van niet- betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 15% te verhogen, met minimum 12,39euro, dit als schadevergoeding wegens wanbetaling.
 19. De niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar zelfs dat van niet vervallen facturen.
 20. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 2. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 3. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 4. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Brugge of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd. Voor onze in België gedomicilieerde klanten zijn in geval betwisting de rechtbanken van Brugge alleen bevoegd.
 5. Onze garantie op de voetmatten vervalt volledig in geval van aanpassing of herstelling uitgevoerd door uzelf of door een persoon door u aangesteld en niet door ons eigen personeel of door ons aangestelde firma.
 6. Prijzen gelden enkel bij rechthoekige maten, tenzij anders vermeld. Op eenvoudig verzoek kunt U steeds een exacte prijsofferte bekomen van niet rechthoekige matten.
 7. Het niet of laattijdig terugsturen door de klant van zijn “eigen receptiebon”, is onder geen beding een reden tot niet betalen of laattijdig betalen van onze factuur.

Wanneer valt mijn mat onder garantie?

Omdat we geloven in de kwaliteit van onze producten, geniet je van 10 jaar garantie op het gamma Topguard®, Tireguard®, Brossguard®, Polyguard® en 5 jaar op het gamma Cleanmid® en Econotuf.

 • Je deurmat moet door Verimpex of een erkende partner geproduceerd, verkocht en geplaatst zijn.
 • Het gaat om gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van de levering. Kleur, afmeting of schade door het transport vallen hier dus buiten. Die dienen ten laatste bij de levering te worden aangekaart.
 • De garantie geldt uitsluitend op abnormale gebreken. Die kunnen geen gevolg zijn van normaal slijtage. Schade door een verkeerd onderhoud of gebruik, aanraking met scherpe voorwerpen, een abnormale belasting, brand of wateroverlast of door een foutieve plaatsing te wijten aan een niet-vlakke ondergrond of vuilophoping vallen niet onder garantie.
 • De waarborg is niet van toepassing op gevolgschade, zoals lichamelijke letsels, winstderving, dervingen door sluiting of werkloosheid.
 • Elke schade of gebrek dat onder de waarborg valt, moet binnen vijf werkdagen gemeld worden via aangetekend schrijven of per voor ontvangst beantwoorde fax of e-mail aan de ‘Customer Care Service’ (customercare@verimpex.be). Je melding bevat een getailleerde beschrijving van het gebrek en bij voorkeur enkele foto’s van de schade.
 • Een volledig overzicht van de garantievoorwaarden is ingesloten bij je verkoopovereenkomst.
Hoe bestel ik mijn deurmat?

Je deurmat bestel je in een van onze verkooppunten. Dit zijn stuk voor stuk gespecialiseerde dealers die je perfect helpen bij de keuze, samenstelling en uitvoering van je inkommat.

Valt opmeting en plaatsing ook onder de service?

Het professioneel opmeten en plaatsen van je inkommat is essentieel voor een perfecte pasvorm en werking. Net daarom bieden we graag die service aan. Onze ervaren installateurs komen bij je langs voor een complete opmeting en plaatsing. Zo heb je de garantie dat je mat perfect doet wat het moet.

De service voor opmeten en plaatsen is enkel beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg en Noord-Frankrijk. Hiervoor wordt een extra kost aangerekend.