Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.
Ik ben particulier Ik ben professioneel

Onze garantievoorwaarden

I. De waarborg is van toepassing

 • Uitsluitend in de hier omschreven omstandigheden.
 • Uitsluitend t.o.v. de rechtstreekse contractant van Verimpex.
 • Uitsluitend op het eigenlijke object van de prestatie van Verimpex.
 • Uitsluitend op goederen die integraal door Verimpex geproduceerd, verkocht en geplaatst werden, op voorwaarde dat de plaatsing gebeurde door eigen erkende installateurs uit de streek.
 • In geen geval op aanvullende installaties en materialen die niet afkomstig zijn van Verimpex.
 • Uitsluitend op gebreken die niet zichtbaar waren op het ogenblik van de levering.
 • In geen geval op zichtbare gebreken zoals kleur, afmeting, schade opgelopen tijdens het transport, enz. Deze zichtbare gebreken moeten uiterlijk op het ogenblik van de levering meegedeeld worden.
 • Uitsluitend op abnormale gebreken die niet het gevolg zijn van normale slijtage. Behoren tot normale slijtage (niet exhaustief): verkleuring en afslijten van anodisatie, oxidatie van de messing, elektrolyse tussen de verschillende metalen.
 • Uitsluitend op abnormale gebreken die niet het gevolg zijn van verkeerd onderhoud of reiniging. Het onderhoud moet gebeuren volgens de richtlijnen van de fabrikant zoals beschreven in de meegeleverde gebruiksaanwijzing, folders, brochures, en op de website.
 • In geen geval bij schade of abnormale slijtage door (niet-exhaustief): verkeerd gebruik, aanraking met scherpe voorwerpen, demontage, abnormale lasten en belasting, brand, blikseminslag, wateroverlast, externe mechanische / chemische / radiotechnische / thermische invloeden, manipulaties of aanpassingen door niet-erkende installateurs, gebruik van niet-aanvaarde hulpstukken of onderdelen, foutieve plaatsing in de matput, doorbuiging ten gevolge van niet-vlakke ondergrond.
 • In geen geval van toepassing bij schade ontstaan tijdens het transport.

II. Bijkomende opmerkingen

 • De waarborg is in geen geval van toepassing op, en Verimpex kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor elke gevolgschade, zoals lichamelijke letsels, winstderving, dervingen door sluiting, werkloosheid, enz.
 • Elke schade en elk gebrek waarop de waarborg van toepassing is moet binnen de vijf werkdagen na het ontstaan ervan per aangetekend schrijven of per voor ontvangst beantwoorde fax of e-mail gemeld worden aan de 'Customer Care Service' customercare@verimpex.be, met een gedetailleerde omschrijving, en indien mogelijk, vergezeld van foto's.
 • Verimpex biedt haar gebruikers online support aan om het correct gebruik van de geleverde producten te bevorderen.

III. Omvang van de waarborg

 • De waarborg wordt in principe degressief toegepast naargelang het aantal maanden die zijn verstreken sinds de ingebruikname in verhouding tot de maximale duur van de waarborg per producttype (zie ook III.9).
 • De producten worden zonder meerkost hersteld volgens de regels van het vak, of vervangen door nieuwe producten van hetzelfde type en afwerking.
 • De begunstigde van de waarborg komt ingevolge het principe van degressieve waarborg enkel tussen voor de fractie die niet onder de waarborg valt (vb. voor schade na 36 maanden op een product met waarborg van 60 maanden, voor 36/60sten van de herstel en/of vervangingskosten).
 • De vervangen matten of onderdelen ervan worden weer eigendom van Verimpex.
 • Tijdens de duur van de herstel- of vervangingswerken kan geen vervangproduct ter beschikking worden gesteld.
 • Er is geen hernieuwing van de waarborgtermijn na herstel of vervanging.
 • In uitzonderlijke gevallen kan Verimpex beslissen noch tot herstel, noch tot vervanging over te gaan. In dat geval wordt het product teruggenomen en wordt een waarborgtussenkomst bepaald aan de hand van de degressieve fractiewaarde van het product.
 • Onder 'waarde van het product' wordt verstaan het door Verimpex aan de contractant of verdeler gefactureerde bedrag.
 • De duur van de waarborg bedraagt 10 jaar voor het gamma Topguard®, Tireguard®, Brossguard® en Polyguard®. Voor Econotuf en Cleanmid® bieden we 5 jaar garantie. 
 • De waarborg geldt in alle EU-landen. Buiten de EU is de duur van de waarborg beperkt tot 24 maanden, onder dezelfde voorwaarden van proportioneel degressieve verrekening.